Stena Oil

Stena Oil lagrar petroleumprodukter vid en depå i Rya- och Skarvikshamnen i sådan mängd att anläggningen berörs av reglerna för den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen. Säkerhetsrapport för verksamheten vid depån har inlämnats till berörda myndigheter.

Stena Oil lagrar även petroleumprodukter i en separat cistern i Skarvikshamnen. Denna anläggning omfattas av reglerna för den lägre kravnivån i Sevesolagstiftningen. Riskutredning och handlingsprogram för verksamheten vid cisternen har inlämnats till berörda myndigheter.

Beskrivning av verksamheten

De farliga ämnen som lagras vid anläggningarna utgörs huvudsakligen av diesel samt lätta och tjocka eldningsoljor. Produkterna klassas i olika utsträckning som miljöfarliga, hälsoskadliga, giftiga och brandfarliga.

Produkter inkommer till anläggningarna med tankfartyg samt genom överpumpning från raffinaderier kring Energihamnen och från andra lagringsanläggningar inom Energihamnen. Utlastning av produkter sker till bunkerbåtar, tankfartyg och tankbilar samt genom överpumpning till andra lagringsanläggningar. Produkterna lagras i cisterner ovan mark.

Risker vid verksamheten

Det är främst vid lossning och lastning av produkter som det finns risk för olyckor och då främst olyckor förknippade med utsläpp av produkt. Risken för olyckor under den tid som produkterna lagas i cistern är mycket liten.

I utförda riskanalyser för anläggningarna har följande generella typer av möjliga allvarliga kemikalieolyckor identifierats:

  • Produktutsläpp från cistern.
  • Produktutsläpp från rörledning.
  • Produktutsläpp vid kaj.
  • Brand på bilutlastningsplats.
  • Brand i cistern.
  • Påkörning av tankfartyg/bunkerbåt.

Vid ett utsläpp kan produkterna på olika sätt påverka omgivande miljö. Påverkan kan ske genom förorening av mark, ytvatten, grundvatten och/eller luft med skador på växter och djur inom det berörda området som följd. Vid antändning av ett utsläpp kan rök och lukt ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen.

Beredskap

Inom anläggningarna finns både utrustning och personal som snabbt kan upptäcka och hantera en eventuell olycka. Depå Dalanäs är bemannad dygnet runt, året runt. Olika typer av detektorer och larm finns installerade på strategiska platser för snabb upptäckt av produktutsläpp eller brand. Anläggningen har en intern plan för räddningsinsatser med handlingsplaner för olika typer av olyckor.

Vid en olycka larmas räddningstjänsten vilka samverkar med anläggningens personal samt andra myndigheter såsom polis, kustbevakning, sjukvård m.fl. i syfte att hantera och begränsa följderna av den inträffade olyckan.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten ansvaras för av Länsstyrelsen. Information om genomförda och planerade tillsynsbesök vid anläggningarna kan erhållas av Länsstyrelsen:

Länsstyrelsen Västra Götaland
Telefon: 010- 224 40 00
E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Mer information:

Depåansvarig telefon: 010-445 1409

Stena Oil AB Depå Dalanäs
Dalanäsvägen 32
418 34 Göteborg
Telefon: 010-445 1420

www.stenaoil.com