Provexa

Enligt summeringsreglerna i Sevesolagen omfattas verksamheten av den lägre kravnivån avseende kategori Hälsofaror i Sevesoförordningen (2015:236), när farliga ämnen i såväl lager som processbad beaktas.

Bolaget har ca 90 anställda och en anläggning som upptar ca 15 000 m2. Vid verksamheten bedrivs kemisk och elektrolytisk ytbehandling samt pulverlackering av metaller. Tillståndet omfattar förbrukning av vissa metaller, som nickel, zink, koppar, krom m.fl.

Farliga ämnen som förekommer vid verksamheten och som kan orsaka en allvarlig kemikalieolycka

Kromtrioxid, Kaliumhexacyanoferrat (III), Natriumflourid, Kaliumzirkkoniumflourid, Kaliumtetraflourborat, Flourzirkonsyra, Ammoniaklösning, Natriumhydroxid, Natriumcyanid, Kaliumcyanid, Dinatriumtetrahydroxyzincate, Natriumsalicyalt, 2-Butoxyetanol, 2-Hexyloxietanol, 2,2,7,9-tetrametyldec, 1-metoxi-2-propanol, Expoxiharts, Koboltsulfat, Saltpetersyra, Svavelsyra.

Så här varnas allmänheten

Allmänheten varnas vid allvarlig kemiolycka genom att Insatsstyrkan på bolaget tar befälet och larmar räddningstjänsten. När Räddningstjänsten är på plats har räddningstjänsten befälet och ansvarar för åtgärder så länge som fara för allmänheten råder. 

Lämpligen agerar allmänheten vid allvarlig kemiolycka genom att i steg ett följa Insatsstyrkans anvisningar och när Räddningstjänsten är på plats följa deras anvisningar. Information om hur allmänheten lämpligen ska agera finns att tillgå i elektronisk form i bolagets ledningssystem.

Insatsstyrkan skall snarast informera VD om vad som hänt. Ansvarig för kommunikation externt med tex radio, press, TV är VD. I VDs frånvaro får vVD eller i dennes frånvaro Miljöchefen hantera dessa frågor. 

Så snart släckningsarbetet påbörjas ska Stena Recycling kontaktas och uppmanas att skicka slamsugbilar för borttransport av förorenat släckvatten. Behovet kan vara 200 m3 per timme.

Tillsyn

Senaste besök av Länsstyrelsen på Provexa AB ägde rum den den 1 december 2017. Rapport om senaste besök finns elektroniskt att tillgå i ledningssystemet. Begäran om information om samt tillsynsplanen finns hos bolaget i ledningssystemet.

För mer information

Ytterligare information finns att tillgå hos bolaget. Kontaktperson är VD och i dennes frånvaro vVD eller miljöansvarig.

Provexa AB
Gamlestadsvägen 303
415 25 Göteborg
Tel: +46 31 43 07 70
 www.provexa.com