FerroProtect i Göteborg AB

FerroProtect är beläget på Importgatan i Hisings Backa och dess verksamhet består av kemisk och elektrolytisk ytbehandling av metaller samt behandling av eget processvatten. Ytbehandlingen består av Nickel och Krom. Företagets reningsverk behandlar det processvatten som innehåller kemikalier och som genererats från processerna.

Farliga ämnen

FerroProtect i Göteborg AB hantera ett fåtal kemikalier som berörs av Sevesolagstiftningen men i sådana mängder att verksamheten tillhör och följer den lägre kravnivån enligt lagstiftningen.

Företaget hanterar följande farliga ämnen:

Kromsyra, kromtrioxid

Giftigt vid inandning och förtäring, starkt frätande, cancerogen, explosivt vid blandning med brännbart material.

Natriumcyanid 

Mycket giftig vid inandning och förtäring. Utvecklar mycket farlig gas vid kontakt med syra.

Risker vid hantering

Möjliga olyckor är utsläpp av processbad innehållande kromsyra, 200 g/l, utsläpp av processbad innehållande Natriumcyand, 75 g/l, kontakt mellan Natriumcyanid och syra.

Sannolikheten för en allvarlig kemikalieolycka är utifrån genomförda riskanalyser bedömd som mycket liten och konsekvenserna för omgivningen och påverkan på allmänheten vid en ev. allvarlig kemikalieolycka har utifrån tänkbara scenarion och mängder kemikalier som hanteras bedömts som mycket små.

Förebyggande åtgärder

Verksamheten bedrivs måndag-torsdag 05:00-16:00 och 19:30-06:30 samt fredagar 05:00-12:00, av kunnig och välutbildad personal. På icke kontorstid har företaget en beredskapsstyrka.

Service och underhållsverksamhet för att förebygga olyckor bedrivs löpande och kontinuerligt på dagtid.

Företaget har en nödlägesplan som beskriver åtgärd och ansvar vid incidenter, tillbud och olyckor.

Utbildning och övningar med personalen utförs regelbundet.

  • Flytande kemikalier förvaras invallat på ett för produkten beständigt underlag.
  • Kemiska produkter och avfall hanteras på ett sådant sätt att spill och läckage inte kan nå avlopp och så att förorening av mark eller vatten inte kan ske.
  • Lastning och lossning av kemikalier och avfall sker på hårdgjord mark som är ogenomsläpplig för de produkter som hanteras.
  • Företaget arbetar aktivt för att minska risken för olyckor genom att ha tydliga rutiner.

Företagets ledning- och verksamhetssystem för kvalitet och miljö är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2204.

Fastigheten där FerroProtect bedriver sin verksamhet är utrustat med utrymningslarm som även tjänar som varning till besökare och utomstående i den närmaste omgivningen.

Vid kemikalieolyckor och eller utsläpp till recipient (Göta Älv) eller omgivningen informeras, beroende på omfattning alla berörda myndigheter såsom Polis, Räddningstjänst, Alelyckans vattenintag, Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen.

Senaste tillsynsbesök

Sevesoinspektion av Arbetsmiljöverket och Länsstyrelsen: 2014-11-28.

Kontakt

Jörgen Andersson Production/Technical Manager
031-788 1448  076-0299658

e-post: jorgen@ferroprotect.se

FerroProtect i Göteborg AB
Importgatan 21D
422 46 Hisings Backa
www.ferroprotect.se