Arendals kraftverk

Arendals kraftverk är beläget på Hisingen i Göteborg och är en reservkraftanläggning för Svenska kraftnät.

Arendals kraftverks uppgift är att vid störningar i elsystemet snabbt starta och leverera elkraft. Verksamheten omfattas av Seveso III-direktivet som från och med den 1 juni 2015 ska vara genomfört i svensk lagstiftning. Detta innebär att Arendals kraftverk omfattas av nya krav gällande information till allmänheten om risker för omgivningen vid hantering av kemikalier.

Information till allmänheten gällande risker för omgivningen vid storskalig kemikaliehantering vid Arendals kraftverk.

Arendals kraftverk bedriver sådan verksamhet att de omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras. Arendals kraftverk omfattas av den lägre kravnivån. Syftet med detta dokument är att ge information till allmänheten om risker för omgivningen, vilket är ett krav i Sevesolagstiftningen.

Lokalisering

Arendals kraftverk är lokaliserat på Hisingen i Göteborg. Fastighetsbeteckningen för anläggningen är Arendal 764:392. Området där anläggningen är lokaliserad är ett utpräglat industriområde och inga boende finns i närområdet. Kraftverket är ca 25km väst om Göteborgs centrum (fågelvägen) och ca 1km norr om Göta Älvs utlopp.

Kort beskrivning av Arendals kraftverk

Anläggningen är en reservkraftanläggning för Svenska kraftnät. Dess uppgift är att vid störningar i elsystemet snabbt starta och leverera elkraft. Arendals kraftverk består av ett block med gasturbinaggregat av jetmotortyp där avgaser från jetmotorerna driver generatorer som producerar elkraft. Motorerna drivs av JET A-1 bränsle (fotogen).

Anläggningen ägs av Svenska Kraftnät Gasturbiner AB, Box 1200, 172 24 Sundbyberg och drivs på entreprenad av Vattenfall Service Nordic AB.

Risker vid Arendals kraftverk

Risken för eventuell cisternbrand eller läckage från verksamheten bedöms som liten. Det finns flera skyddssystem som förhindrar att det kan hända till exempel genom automatiska släckningssystem och invallning av cisterner.

För att förebygga och begränsa följderna av en kemikalieolycka för människa och miljö ronderas anläggningen regelbundet. Det finns ett varningssystem installerat som larmar beredskapsvakt om läckage uppstår samt instruktioner för hantering av nödläge.

Varning till allmänheten vid olycka på Arendals kraftverk

Verksamheten har en väl utarbetad nödlägesberedskap. Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten.

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten i Göteborg. Räddningsarbetet på plats leds av Räddningsledaren. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten", ett så kallat VMA. Signalen innebär att du skall gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sid. 599.

Tillsyn av verksamheten

Information om när senaste tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor finns på Länsstyrelsens hemsida.

Mer information

Kontakta med företaget enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Verksamhetsutövare: Svenska Kraftnät Gasturbiner AB

Samordningsansvar: Vattenfall Services Nordic AB

Anläggning: Arendals kraftverk, Oljevägen, 418 78 Göteborg

Vill du veta mer – kontakta: Avdelningschef Anders Moberg

Telefon: 0303-66 177
 073-866 4765

E-post: anders2.moberg@vattenfall.com