Kostnad för tillsyn brandfarlig vara

För genomförd tillsyn enligt 21§ Lag (2010:1011) om brandfarliga varor utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan tillämpas inom medlemskommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. Taxa för kommunerna Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund finns längst ner på sidan.

Avgifter

Tillfällig hantering av brandfarlig vara: 2427 kr exklusive moms. Exempel evenemang eller byggarbetsplats.

Enkel hantering av brandfarlig vara: 3640 kr exklusive moms. Exempel skola eller restaurang.

Mindre hantering av brandfarlig vara: 6067 kr exklusive moms. Exempel obemannad bensinstation, handel.

Måttlig hantering av brandfarlig vara: 8494 kr exklusive moms. Exempel bemannad bensinstation, verkstad, lager.

Omfattande hantering av brandfarlig vara: 9707 kr exklusive moms. Exempel övrig industri.

Mycket omfattande hantering av brandfarlig vara: 14561 kr exklusive moms. Exempel industri, raffinaderi. 

Tillsyn av enskilda förhållanden: 6067 kr exklusive moms.

Tillsyn mindre omfattning: 3640 kr exklusive moms.

Provtagning och undersökning av prov: särskilt avgiftsbeslut.

Samtidig tillsyn enligt LSO och LBE

I de fall tillsyn enligt LSO och LBE samordnas genom ett gemensamt platsbesök som är planerat i förväg, eller då det vid ett planerat tillsynsbesök enligt någon av lagstiftningarna uppdagas ett behov av tillsyn även enligt den andra lagstiftningen, uttas avgift utifrån båda lagstiftningarna. Avgiften utgörs då av både taxa LBE och taxa LSO.

Årlig justering av taxan

Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen publicerar i februari, i samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och skatteprognos. Taxan beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet ska gälla, justeringen görs med PKV enligt det cirkulär som publiceras året före det år taxebeloppet ska gälla.

Myndighetstaxa Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommun 2023.pdf