Brand och utrymningssäkerhet för lokal som omfattas av serveringstillstånd för alkohol

Vid ansökan om alkoholtillstånd. Här finns information gällande brand- och utrymningssäkerhet för dig som driver restaurangverksamhet och ska ansöka om serveringstillstånd för alkohol. Brand och utrymningssäkerhet för lokal som omfattas av serveringstillstånd för alkohol.

Klicka på de understrukna order i texten för att komma till en ordlista med utförligare förklaring av ordens betydelse.

En lokal som ska användas för alkoholservering ska enligt lagen (Alkohollag 8 kap.16§ (2010:1622), bedömas lämplig ur ett brand-och utrymningsperspektiv. Bedömningen görs av Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, som utgör en av flera iblandade myndigheter vid ansökan om tillstånd för att servera alkohol.

I ansökan ska lokalens brandskydd beskrivas av dig som sökande genom både text och en skalenlig ritning. RSG gör normalt inget platsbesök inför sitt remissyttrande, därför är en fullständig och korrekt beskrivning viktig för att RSG ska kunna bedöma hur lämplig lokalen är ur ett brand- och utrymningsperspektiv. Om det sedan tidigare finns en korrekt beskrivning av brandskyddet i lokalen kan denna användas.

För att ärendet om att söka alkoholtillstånd ska gå så snabbt och effektivt ska ansökningen komma in i fullständigt skick. Om du behöver hjälp med att beskriva brandskyddet för din verksamhet rekommenderar vi att du vänder dig till en brandkonsult. En brandkonsult kan kontrollera att brandskyddet anpassas efter gällande regelverk och lokalens förutsättningar samt ändamål.

Beskriv i din ansökan

Följande punkter som berör brand- och utrymningssäkerheten för lokalen ska uppmärksammas och beskrivas i ansökan:

Bygglov

Bygglov ska finnas för både byggnaden och den verksamhet som bedrivs i byggnaden. Förändras verksamheten eller lokalen så kan det krävas ett nytt bygglov. Bygglovsprövningen säkerställer att lokalen är anpassad för den aktuella verksamheten och att myndigheter har kunskap om vilken typ av verksamhet som bedrivs. Kontakta byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret i din kommun för att få veta vad som anges i bygglovet för just din lokal eller fastighet. Ha din fastighetsbeteckning redo.

Ritning över lokalen

En ritning av lokalen ska också ingå i ansökan. Ritning ska vara i skala 1:100. Rita gärna in dörrar och åt vilket håll de öppnas, nödbelysning, släckutrustning och vägledande markeringar. Även öppna heta ytor i köket ska ritas upp. Den tänkta bordsplaceringen, både i lokalen och på eventuell uteservering, ska också finnas med på ritningen.

Gäller din ansökan serveringstillstånd av alkohol på uteservering ska ritningen innehålla både lokal och uteservering. Beskriv uteserveringens avgränsning och utformning. D.v.s. om den omges av staket eller om den exempelvis är inbyggd eller inglasad. Det ska även framgå vilket material uteserveringen är gjord av samt hur möbleringen kommer vara.

Exempel: Väggar utgörs av två meter högt glas i aluminiumprofiler. Tak av markisduk. Uteserveringen utgörs av träaltan som möbleras med stoppade möbler av loungetyp.

Om en uppvärmningsanordning, som exempelvis golvplacerade gasolvärmare, ska användas på uteserveringen, ska dennes typ och tänkta placering också beskrivas.

Checklista på vad som ska ingå i ritningen

Utrymningsvägar

Alla utrymningsvägar i lokalen ska markeras på ritningen och förklaras i text.  Både bredd och höjd på utrymningsvägen ska finnas med. Räddningstjänsten vill också veta hur dörren öppnas, utåt eller inåt, och vilket typ av beslag som är monterat på dörren, exempelvis handtag eller vred. Om du är osäker så ta ett kort och skicka med i ansökan så hjälper vi dig.

Vägledande markeringar, nödbelysning och utrymningslarm

Vägledande markeringar och nödbelysningar, som exempelvis utrymningskyltar och exit-skyltar, ska markeras på ritningen eller beskrivas i text.

Släckutrustning

Alla typer av släckutrustning som finns i lokalen ska markeras på ritningen eller beskrivas i text. Släckutrustning i en restaurang kan bestå av handbrandsläckare i form av pulver eller kolsyresläckare, brandfiltar och släcksystem över heta ytor, som exempelvis punktsläckssytem.

Brandtekniska avskiljningar

Brandtekniska avskiljningar mot andra utrymmen i byggnaden och eventuellt inom den egna lokalen (exempelvis mellan kök och serveringsyta) ska också beskrivas på ritningen. Informationen finns ofta på ritningar från bygglovet som finns att hitta hos byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret. En annan källa kan vara en tidigare framtagen brandskyddsdokumentation. Behöver du hjälp med detta kan du vända dig till en brandkonsult.

Andra punkter som ska finnas med på ansökan

Personantalet för lokalen

I ansökan ska det också framgå det totala antal personer man ansöker för i lokalen, alltså det maximala antalet gäster och personal som kan komma att vistas i lokalen samtidigt.

Ingår flera våningar i lokalen ska personantalet redogöras per våningsplan samt ett totalantal för hela lokalen. Personantalet för eventuell uteservering ska redovisas separat.

Lokaler som är anpassade för fler än 150 personer ska vara försedda med en orienteringsplan där utrymningsvägar, släckningsredskap, alarmknappar och återsamlingsplats ska finnas markerade. 

Hantering av gasol

I ansökan ska det framgå om verksamheten planerar att hantera gasol. Beroende på var och hur mycket gasol som hanteras kan det krävas tillstånd. Läs mer och ansök via länken nedan:

Läs mer information kring ansökan om tillstånd för gasolhantering här.

Övrigt du behöver tänka på

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll av imkanaler och rökkanaler genomförs av Räddningstjänsten. Det ska finnas ett godkänt protokoll som är max 24 månader gammalt. Detta kontrolleras av RSG innan remissvar ges. Vid en nyinstallation används istället ett installationsintyg som utfärdats av en installatör och som gäller i 24 månader framåt. Om installationsintyget används ska detta skickas till RSG. 

Eventuella förändringar av lokalen

RSG kan yttra sig om en lokals lämplighet, ur ett brand- och utrymningsperspektiv, trots att den inte är färdigställd. Det görs på olika sätt beroende på hur omfattande förändringarna är:

Mindre förändring

Om det rör sig om en mindre ombyggnad, som inte kräver bygglov, ansvarar den sökanden för att lokalens slutliga utformning överensstämmer med beskrivningen av lokalens brand- och utrymningssäkerhet.

Större förändring eller nybyggnad

Om lokalens utformning eller användning ändrats och förändringen kräver bygglov, ska hanteringen följa Plan- och bygglagen, PBL. RSG kan lämna remissvar till Tillståndsenheten efter ett eventuellt remissyttrande till byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret.

Tänk på att lokalen inte får användas innan slutbeviset är färdigt och har tagits emot.

Systematiskt brandskyddsarbete

För att uppnå skäligt brandskydd enligt LSO (Lag (2003:778) om skydd mot olyckor), krävs det att såväl fastighetsägare som verksamhet bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Detta ska vara anpassat för både verksamhetens storlek och komplexitet. SBA syftar till att säkerställa att teknik och organisation fungerar tillsammans på det sätt som är bestämt.

Här kan du läsa mer om SBA på RSG:s hemsida:
Läs mer information om systematiskt brandskyddsarbete (SBA) här.

Räddningstjänsten kan komma att följa upp den slutgiltiga utformningen av lokalen genom en tillsyn.

Om det i samband med tillsynen framkommer att lokalen skiljer sig från hur den beskrivits i ansökan eller om verksamheten är av en annan typ (tillhör annan verksamhetsklass) gäller inte längre det aktuella
remissvaret. I enlighet med 8§ Förvaltningslag (2017:900) kommer RSG då också att upplysa tillståndsgivande myndighet om den aktuella avvikelsen

Vill du skriva ut informationen?

Brand och utrymningssäkerhet för lokal som omfattas av serveringstillstånd för alkohol.pdf

Ordlista.pdf