Det brinner i en braskamin

Brandsäkerhet vid eldstäder

29 november, 2022, kl 10:00

Många ser nu över alternativ till att värma upp sina bostäder. Användning av eldstad som värmekälla ökar – och efterfrågan på att installera en eldstad har ökat.

En av de vanligaste orsakerna till brand i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Se därför till att installationen av din eldstad har utförts på rätt sätt, att du eldar på rätt sätt och att brandskyddskontroll och sotning sker.

Har du en eldstad som du inte använt på ett tag och inte brandskyddskontrollerat och vid behov sotats, bör du se till att den är i skick att använda innan du börjar elda. Detta gör du lämpligast genom att kontakta Räddningstjänsten Storgöteborg på 031-335 2590 eller mejla bsk@rsgbg.se.

Installera rätt

Innan du kan börja med installationen av din eldstad ska du kontrollera om du behöver göra en anmälan eller söka bygglov hos din kommun. Du kan höra med kommunen vilka handlingar de behöver ha in för att hantera din ansökan.

Du ansvarar själv för att installationen blir rätt utförd även om någon annan utför installationen. Följ alltid installationsanvisningarna. Du ska också se till att tillräckliga kontroller och provningar utförs och godkänns innan eldstaden kan börja användas.

Sotning och brandskyddskontroll

Har du en befintlig eldstad ska den brandskyddskontrolleras innan den tas i bruk. Här kan du läsa mer om brandskyddskontroll och här kan du läsa mer om sotning och rengöring

Elda rätt

Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid kan det bli alldeles för varmt i skorstenen.

Om du använder tändhjälpmedel som till exempel tändgelé eller tändkuber ska du alltid följa bruksanvisningarna. Använd inte andra typer av brandfarliga vätskor som exempelvis bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök. Att använda fel typ av vätska, kan orsaka olyckor.

Tänk på att aska kan innehålla glödrester länge. Aska och sotrester ska tömmas ned i ett kärl av metall med tättslutande lock på obrännbart underlag. Glöden kan finnas kvar i resterna i flera dagar.

Checklista för att elda rätt i braskamin

  • Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.
  • Använd alltid torr ved och se till att det är bra lufttillförsel. Det miskar risk för soteld.
  • Elda max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning.
  • Har du eldat i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar.
  • Förvara askan i ett obrännbart kärl med tättslutande lock, utomhus.