Skärpt kontroll över explosiva varor

2 juli, 2021, kl 09:31

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet bombdåd med civila sprängämnen. Riksdag och regering har därför valt att skärpa lagstiftningen.

Anmälan och godkännande av deltagare i verksamhet med explosiv vara

Ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) gör att den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor enligt LBE ska anmäla till tillståndsmyndigheten vilka personer som i verksamheten får delta i hantering, överföring, import och export av sådana varor från och med 1 augusti 2021. Tillståndsmyndigheten ska pröva lämpligheten hos anmälda deltagare. Vid prövningen kommer ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret genomföras. Deltagare ska sedan godkännas av tillståndsmyndigheten och godkännande är en förutsättning för att de anmälda personerna ska få delta i verksamheten. Deltagarnas personuppgifter kan komma att kontrolleras vid en tillsyn.

Undantag från anmälningsplikt regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2021:3. Undantagen verksamhet är sådan som endast hanterar explosiv vara av begärlighetsgrad C (se Bilaga 7, MSBFS 2019:1) eller lärarledd undervisning där explosiv vara hanteras. Exempel på verksamheter som omfattas av anmälan och godkännande är de som hanterar sprängämnen, tändämnen, krut, ammunition eller stenspräckare.

Retroaktiv prövning

För de verksamheter med befintligt tillstånd explosiv vara som omfattas av regleringen, ska samtliga deltagare i verksamheten anmälas retroaktivt och vara godkända senast 1 februari 2022 för att få fortsätta delta. Den som bedriver verksamhet med icke godkända deltagare efter detta datum riskerar att få tillståndet återkallat. Det kommer inte att vara möjligt att utfärda dispenser för fortsatt drift i väntan på godkännande av deltagare.

Blankett för anmälan deltagare i verksamhet med explosiv vara

Om föreståndare

Alla verksamheter med befintliga tillstånd för explosiv vara har en eller flera föreståndare som redan är godkända. Dessa behöver ej anmälas igen, då Räddningstjänsten Storgöteborg vid tillståndsprövningen redan remitterat polismyndigheten för yttrande.  En verksamhet med befintligt tillstånd som bara har en eller flera godkända föreståndare men inga deltagare i övrigt, behöver alltså inte anmäla någon deltagare. Detta kan dock skilja sig åt mellan olika kommuner.

Ytterligare förändringar i LBE-lagstiftningen

Vid ansökan om nytt tillstånd ska personer med betydande inflytande över verksamheten anmälas och prövas om sökanden är en juridisk person. Likaså begränsas möjligheten att fortsätta med sin verksamhet om man inte inkommer med sin ansökan i tid. Detta gäller vid tillstånd för både brandfarlig och explosiv vara. Tillståndstiden för explosiv vara kommer från och med 1 augusti 2021 även begränsas till maximalt tre år.

För mer information kring den ändrade lagstiftningen, se MSB:s hemsida:

Skärpt kontroll över explosiva varor (msb.se)