RSG representerar i regeringsuppdrag

28 augusti, 2020, kl 10:07

Regeringen har gett i uppdrag till MSB att inrätta och ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet. Patrik Midenborn enhetschef på enheten för brandfarligt och explosivt på Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har utsetts att representera Sveriges räddningstjänster i detta forum.

Utöver MSB och Räddningstjänst ingår även Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Jordbruksverket, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Totalförsvarets forskningsinstitut, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.

Det nationella forumet ska verka för att öka sprängämnessäkerheten genom att bidra till och stimulera erfarenhetsåterföring samt kunskapsutveckling inom området. Därtill ska behov av medvetandehöjande åtgärder identifieras och utifrån dessa behov ska kunskap och information spridas till berörda myndigheter och aktörer. Forumet ska dessutom följa den internationella utvecklingen inom området

Mer information om forumet finns i regeringsuppdraget: https://www.regeringen.se/49a2c6/contentassets/45b574745172484cb1553a42a0dc8fd1/uppdrag-till-msb-att-inratta-och-ansvara-for-ett-nationellt-forum-for-sprangamnessakerhet.pdf