Ras och skred

4 mars, 2020, kl 14:12

När vatten börjar sjuka undan efter de höga flöden vi haft i området ökar risken för ras och skred. Läs här om hur du ska agera vid ras och skred och följ länkarna för mer information.

Vid tecken på skred uppmanas alla att kontakta sin kommun. I akuta situationer bör du kontakta räddningstjänsten.

Tecken på rasrisk som man bör vara vaksam på är

  • Träd och stolpar som börjar luta
  • Plötsliga sprickor och sättningar i marken
  • Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag
  • Brott på ledningar och kablar i marken

Läs om skred och ras på MSB hemsida

Statens geotekniska institut ger dig mer information om tecken på ras och skred