Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse om samråd

Kungörelse om samråd av Kommunal plan för räddningsinsatser på Sevesoverksamheter högre kravnivån (FSO 3 kap. 6 §)

Samråd av kommunal plan pågår 19 december 2018 - 31 januari 2019

Allmänheten ges möjlighet att i samråd lämna synpunkter på öppen del av kommunal plan för räddningsinsatser på verksamheter som omfattas av högre kravnivån i Sevesolagstiftningen. 

Syftet med den kommunala planen är enligt Sevesodirektivet att:-

  • Avgränsa och ingripa mot olyckor så att följderna minimeras och de skador som orsakas på människor, miljö och egendom begränsas.
  • Vidta nödvändiga åtgärder för att skydda människor och miljö från följderna av allvarliga olyckshändelser.
  • Lämna nödvändig information till allmänheten och till berörda organ och myndigheter i området.
  • Vidta åtgärder för att återställa och sanera miljön efter en allvarlig olyckshändelse.

Handläggare är Stefan Karlsson

Handlingar finns under samrådstiden tillgängliga på www.rsgbg.se

Skriftliga synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 31 januari 2019 till raddningstjansten@rsgbg.se
eller via post till Räddningstjänsten Storgöteborg, Box 5204, 402 24 GÖTEBORG.

 

}