Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige sammanträder på Ullevi Restaurang & Konferens, Alliansen 1 & 2, Göteborg torsdagen den 11 december 2018 tidigast klockan 19.15 (i direkt anslutning till GR:s fullmäktigemöte.

1. Meddelande om val av ordförande till dess ordinarie ordförande utsetts

2. Upprop

3. Anmälan av inkomna uppgifter om val av ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige.

4. Val av två protokolljusterare att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justeringen.

5. Val för tiden till och med 30 november 2022

a)      Förbundsfullmäktiges ordförande

b)      Förbundsfullmäktiges vice ordförande

6. Val av valberedning för åren 2019-2022

7. Val av 6 revisorer för åren 2019-2022

8. Val av förbundsstyrelse för åren 2019-2022

a)      9 ledamöter

b)      7 ersättare

c)      Ordförande

d)      Vice ordförande

9. Sammanträdestider för förbundsfullmäktige 2019

10. Ersättning till förtroendevald i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen och revisorer

11. Anmälan av beslut: Revidering av förbundsordningen samt förbundsstyrelsens reglemente

12. Information om processen kring handlingsprogram för Räddningstjänsten Storgöteborg

13. Information om digitala utskick av handlingar till förbundsfullmäktige

14. Övrigt