Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska Statoil AB, Skarvik

Svenska Statoil AB, Skarvik lagrar och distribuerar eldningsolja och miljödiesel vid Bolagets depå i Skarvikshamnen. Produkterna pumpas in i cisterner via Preem/Shell Raffinaderierna eller via tankfartyg. Produkterna lastas ut på Bolagets bilutlastning för transport till slutanvändare. I samband med utlastning tillsätts olika additiv.

Svenska Statoil AB, Skarvik lagrar och distribuerar eldningsolja och miljödiesel vid Bolagets depå i Skarvikshamnen.

Produkterna pumpas in i cisterner via Preem/Shell Raffinaderierna eller via tankfartyg. Produkterna lastas ut på Bolagets bilutlastning för transport till slutanvändare. I samband med utlastning tillsätts olika additiv.

Risker vid hantering

I verksamheten hanteras stora mängder brandfarliga vätskor, varför olyckor såsom utsläpp och brand kan inträffa. Ett petroleumutsläpp som förorenar mark- och vatten är också möjliga olyckshändelser.

Förebyggande åtgärder

Anläggningen är tillgänglig dygnet runt för utlastning av petroleumprodukter. Utlastningen med tillhörande utrustning är försedd med olika larmfunktioner som stänger alternativ bryter all ström om någon driftstörning inträffar. Cisterner och rörledningar underhålls- och besiktigas enligt gällande myndighetskrav.

Depåpersonal- och chaufförer genomgår kontinuerligt brandutbildning, beredskaps- och utrymningsövning samtandra branchspecifika utbildningar.

Depån har ett datoriserat underhållsprogram som säkerställer att alla besiktningar, service, larmfunktioner m.m. underhålls och kontrolleras inom avsedd tidsintervall.

Statoil Energi är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 och miljöstandarden ISO 14001:2004 vilket innebär att ansvarig personal är väl insatt och förtrogen med rutiner och instruktioner som styr depåns verksamhet.

Mer information

Svenska Statoil AB
Skarvik Depåchef
031-64 66 29

Svenska Statoil AB
08-429 60 00