Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska Statoil AB, Oljenäset

Statoil lagrar och distribuerar petroleum- och kemikalieproduktervid bolagets depå i Ryahamnen. Import och export av produkterna sker med fartyg och via pipeline från/till andra bolag i hamnen. Övrig distribution av produkterna sker med tankfordon.

Risker och förebyggande arbete i verksamheten

I verksamheten hanteras brandfarliga vätskor. Det finns risker förknippade med hanteringen, till exempel utsläpp till mark och vatten samt brand och explosion.

Statoil upprättar riskanalyser som grund för säkerhetsrapporter, senast inlämnad 2008.  I samband med nya projekt och arbeten genomförs Säker Jobb Analyser vilka resulterar i handlingsplaner för att förebyggarisker.

I det dagliga tillämpas systemet ORH (Observera, Reagera, Handla) för att identifiera risker och förbättringar.

Depåpersonal- och chaufförer genomgår kontinuerligt brandutbildningar, beredskaps- och utrymningsövningar samt andra branschspecifika utbildningar.

Statoil Energi är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 och miljöstandarden ISO 14001:2004.

Mer information

Svenska Statoil AB
Oljenäset Depåchef
031-64 66 29

Svenska Statoil AB
08-429 60 00