Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stena Oil

Stena Oil AB lagrar petroleumprodukter i Rya- och Skarvikshamnen i sådan mängd att anläggningen berörs av Sevesolagstiftningen. Säkerhetsrapport för verksamheten har inlämnats till berörda myndigheter.

Verksamhet

De farliga ämnen som lagras vid anläggningen utgörs huvudsakligen av diesel samt lätta och tjocka eldningsoljor. Produkterna klassas som miljöfarliga och hälsoskadliga eller giftiga.

Transport av produkter till anläggningen sker med tankfartyg och genom överpumpning från raffinaderier kring Energihamnen och andra lagringsanläggningar inom Energihamnen. Utlastning sker till tankfartyg, bunkerbåtar och tankbilar samt genom överpumpning till andra lagringsanläggningar. Produkterna lagras i cisterner ovan mark.

Risker vid hanteringen

Det är främst vid lossning och lastning av produkter som det finns risk för olyckor och då främst utsläpp av produkt. Risken för olyckor under den tid som produkterna lagras i cistern är liten.

Vid ett utsläpp kan förorening av mark och/eller vatten ske. Djur- och växtliv i närområdet kan på kort sikt påverkas negativt. Vid större brand kan rök och lukt ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen.

Förebyggande åtgärder

Cisterner och ledningssystem kontrolleras enligt gällande bestämmelser och verksamheten analyseras och inspekteras regelbundet. Berörd personal genomgår regelbunden utbildning i miljö-, brand- och säkerhetsrisker. Allmänheten får inte vistas inom energihamnsområdet och känslig bebyggelse finns inte i nära anslutning till området.

Stena Oil är certifierat enligt kvalitetsstandard ISO 9001:2000.

Stena Oil samverkar med den kommunala räddningstjänsten för att hantera och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen.

Mer information

Depåansvarig telefon: 010-445 1405

Stena Oil AB Depå Dalanäs 
Karl IX:s väg 
418 34 Göteborg 
Telefon: 010-445 1420