Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stena Oil

Stena Oil AB lagrar petroleumprodukter i Rya- och Skarvikshamnen i sådan mängd att anläggningen berörs av Sevesolagstiftningen. Säkerhetsrapport för verksamheten har inlämnats till berörda myndigheter i juni 2006.

Verksamhet

De farliga ämnen som lagras vid anläggningen utgörs huvudsakligen av diesel samt lätta och tjocka eldningsoljor. Produkterna klassas som miljöfarliga och hälsoskadliga eller giftiga.

Transport av produkter till anläggningen sker med tankfartyg och genom överpumpning från raffinaderier kring oljehamnen och andra lagringsanläggningar inom oljehamnen. Utlastning sker till tankfartyg, bunkerbåtar och tankbilar samt genom överpumpning till andra lagringsanläggningar. Produkterna lagras i cisterner ovan mark.

Risker vid hanteringen

Det är främst vid lossning och lastning av produkter som det finns risk för olyckor och då främst utsläpp av produkt. Risken för olyckor under den tid som produkterna lagras i cistern är liten.

Vid ett utsläpp kan förorening av mark och/eller vatten ske. Djur- och växtliv i närområdet kan på kort sikt påverkas negativt. Vid större brand kan rök och lukt ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen.

Förebyggande åtgärder

Cisterner och ledningssystem kontrolleras enligt gällande bestämmelser och verksamheten analyseras och inspekteras regelbundet. Berörd personal genomgår regelbunden utbildning i miljö-, brand- och säkerhetsrisker. Allmänheten får inte vistas inom oljehamnsområdet och känslig bebyggelse finns inte i nära anslutning till området.

Stena Oil är certifierat enligt kvalitetsstandard ISO 9001:2000.

Stena Oil samverkar med den kommunala räddningstjänsten för att hantera och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Mer information

Depåansvarig Telefon: 010-445 14 05

Stena Oil AB Depå Dalanäs
Karl IX:s väg
418 34 Göteborg
Telefon: 010-445 14 20