Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

St1 Refinery AB Bräcke

Raffinaderiet är beläget vid Bräcke på Hisingen. Vid raffinaderiet tillverkas bensin, diesel, eldningsolja och andra petroleumbaserade produkter. Råolja importeras med tankfartyg via Torshamnen, och produkterna skeppas ut från Skarvikshamnen, där även tankbilar och järnvägsvagnar lastas.

Raffinaderiet är belägnet vid Bräcke på Hisingen.

Vid raffinaderiet tillverkas bensin, diesel, eldningsolja och andra petroleumbaserade produkter.

Råolja importeras med tankfartyg via Torshamnen, och produkterna skeppas ut från Skarvikshamnen, där även tankbilar och järnvägsvagnar lastas.

Risker vid hantering

I verksamheten hanteras stora mängder brandfarliga vätskor, varför olyckor som utsläpp, brand och explosion kan inträffa. Oljeutsläpp som förorenar mark och vatten är också möjliga olyckshändelser.

Förebyggande åtgärder

Anläggningarna är i drift dygnet runt, året runt, och övervakas dygnet runt. Under dagtid pågår inspektions- och underhållsverksamhet, för att förebygga haverier och olyckor. Om någonting ändå skulle gå fel, finns en nödlägesberedskap med varnings- och nödsystem, brandbekämpningsutrustning, industribrandkår med mera. Direktlarm finns även till räddningstjänsten.

Övningar med driftpersonal, industribrandkår och räddningstjänsten hålls regelbundet.

Även om större olyckor är sällsynta, kan mindre störningaroch incidenter leda till viss påverkan på omgivningen, såsom lukt, buller eller fackling. Fackling innebär att överskottsgas bränns upp under kontrollerade former i toppen av ett 60 meter högt rör.

Företaget hanterar bl.a. dessa farliga ämnen

  • Råolja, bensin - extremt brandfarlig vätska, giftig, miljöfarlig.
  • Propan, butan - extremt brandfarlig, flytande gas.
  • Fotogen, diesel, lätt eldningsolja - brandfarlig vätska, hälsoskadlig, miljöfarlig.
  • Tjock eldningsolja - giftig, miljöfarlig.
  • Svavelväte - mycket brandfarlig, mycket giftig gas.

Mer information

Fås av säkerhetsansvarig eller miljöansvarig 

St1 Refinery AB Bensinvägen10 Box 8889 402 72 Göteborg Tlf 031-744 60 00 (växel) http://www.st1.se/raffinaderi