Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Göteborgs Hamn AB

GHAB, Energihamnen, tillhandahåller mark, kajer, utrustning, säkerhetssystem och annan erforderlig service åt oljebolagen som lossar, lastar och distribuerar petroleumprodukter och kemikalier. Dessutom disponerar GHAB 2 bergrum för lagring av råolja i Syrhåla. I dessa pågår ingen aktiv lagring för närvarande.

Bergrum 1 i Syrhåla innehåller förutom vatten; råolja och gas från tidigare lagring av råolja. Även bergrum 4 innehåller vatten men mindre mängder föroreningar av olja och gas. Hanteringen är klassad enligt Sevesolagstiftningen.  

Inverkan på miljö består i att gasformiga kolväten facklas av vid behov.

Risker vid hantering

Vid hantering av brandfarliga produkter kan ett oavsiktligt utsläpp av produkt till omgivningen utgöra en allvarlig risk.

Om utsläppet antänds och kan personer, miljö och anläggning skadas.  En brand kan ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor påverkas beror på vilken spridning branden får. Även om brand inte uppstår medför utsläpp av olja en risk för miljöskador i mark och vatten.

Risker för olyckor vid lagringen av vatten, olja och gas bedöms vara låg på grund av den begränsade mängd olja och gas som finns i bergrummen.

Förebyggande åtgärder

Risker med gasläckage förebyggs genom t.ex. skalskydd, begränsat tillträde till området, säker lokalisering av facklan, ändamålsenlig design, regelbunden tillsyn och underhåll av utrustning samt särskilda rutiner vid arbeten.

Allmänheten vistas inte inom bergrummens område och känslig bebyggelse finns ej i närheten.

All berörd personal utbildas kontinuerligt i brand-, miljö- och säkerhetsrisker.

Mer information

Miljöansvarig Energihamnen
Telefon 031-368 7543

Driftschef
Telefon 031-368 7521