Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Circle K Sverige AB, Skarvik

Circle K Sverige AB, Skarvik lagrar och distribuerar förnärvarande inte någon produkt från Bolagets terminal i Skarvikshamnen.

Circle K Sverige AB, Skarvik innehar fortsatt miljö och lagringstillstånd för att bedriva verksamhet samt omfattas av Seveso-lagen (SFS 1999:381)

Risker vid hantering

Förnärvarande inga överhängande risker varför någon produkt ej lagras på terminalen.

Förebyggande åtgärder

Anläggningen är försedd med olika larmfunktioner som stänger alternativ bryter all ström om någon driftstörning inträffar. Innan idrifttagning kommer cisterner och rörledningar underhållas- och besiktigas enligt gällande myndighetskrav.

För terminalen finns underhållsprogram som säkerställer att alla besiktningar, service, larmfunktioner m.m. underhålls och kontrolleras innan idrifttagning sker samt löpande inom avsedda tidsintervall.

Circle K Sverige AB är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 och miljöstandarden ISO 14001:2004 vilket innebär att ansvarig personal är väl insatt och förtrogen med rutiner och instruktioner som styr terminalens verksamhet.

Mer information

Circle K Sverige AB
Skarvik Depåchef
08-429 60 00

 

}