Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandforsk om RSG

Anlagda bränder orsakar omfattande skador och kostar samhället stora summor. I värsta fall inträffar även dödsfall och personskador. Det är därför angeläget att genom forskning få kunskap om varför bränder anläggs och vad samhället kan göra för att förhindra det.

På Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet påbörjades i augusti 2009 ett treårigt forskningsprojekt om barn och unga som anlägger bränder. Projektet leds av professor Sven-Åke Lindgren och medforskare är Micael Björk, Hans Ekbrand, Sofia Persson och Sara Uhnoo.

Forskningsprojektet omfattar tre olika delstudier. Den första studien handlar om att söka svar på hur och varför barn och ungdomar anlägger brand. Är det ett specifikt problemkomplex eller är det ett parallellfenomen till andra likartade problem som exempelvis social avvikelse, drogmissbruk, skadegörelse och annan ungdomskriminalitet? Denna studie bygger på exempelvis rättegångsmaterial om unga i åldern 15-25 som blivit dömda för mordbrand respektive andra brott, på Brottsförebyggande rådets enkätundersökning till elever i årskurs nio, samt intervjuer med unga som har anlagt bränder eller har kännedom om fenomenet liksom intervjuer med professionella som arbetar med frågorna. Ansvariga för denna delstudie är Hans Ekbrand och Sara Uhnoo.

Den andra delstudien handlar om vilka åtgärder och program behövs för att på ett effektivt sätt motverka att barn och ungdomar anlägger brand. Vilka satsningar har haft och har en påvisbar positiv effekt och vad säger den internationella forskningen på området? I vilken grad behövs särskilda insatser mot anlagd brand? I vilken utsträckning kan anlagd brand motverkas genom mer generella förebyggande insatser? Denna delstudie genomförs i nära samarbete med Räddningstjänsten Storgöteborg och omfattar en analys av HÄFAgruppens arbete mellan åren 1998-2005, samt det preventiva arbete som förbundet arbetar med idag och då främst när det gäller utbildningen av alla femteklassare genom HÄFA i 5:an. Som underlag för analysen görs intervjuer med personer på räddningstjänsten, med barn och ungdomar som deltagit i de förebyggande verksamheterna och utbildningarna, samt med lärare, rektorer och annan personal på skolor, och ytterligare samarbetspartners. Ansvarig för studien om Räddningstjänsten Storgöteborgs förebyggande arbete är Sofia Persson. Sven-Åke Lindgren gör en översyn över vad den internationella forskningen kan bidra med när det gäller förebyggande arbete mot anlagda bränder.

Den tredje och sista delstudien handlar om massmedias skildringar av anlagd brand och vilka effekter de mediala rapporteringarna har. Finns det ett socialt spridningssyndrom, ”copycat fires”, till följd av massmedias rapportering? Hur bör massmedias rapportering se ut för att förhindra spridningseffekter, och istället bidra till att förebygga att barn och ungdomar anlägger brand? Denna studie bygger på analys av tidningsartiklar och rapportering på internet om de medialt välbevakade brandanläggelserna i Göteborgsområdet sommaren och hösten 2009, men också på intervjuer med poliser. Ansvarig för denna delstudie är Micael Björk.

Om projektet

Projektet ingår i en nationell forskningssatsning om anlagda bränder i regi av BRANDFORSK. Det finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett flertal försäkringsbolag som till exempel Göteborgs Stads Försäkrings AB Göta Lejon, Svenska Kommun Försäkrings AB, Trygg Hansa och Länsförsäkringar. För mer information se: www.anlagdbrand.se eller kontakta Sofia Persson Sofia.Persson@Sociology.gu.se Sara Uhnoo Sara.Uhnoo@Sociology.gu.se