Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fördjupningsmaterial

Här finner du mer material om hur du själva kan arbeta med att hantera och förebygga anlagd brand på dins skola. Utbudet är stort och riktar sig både till unga och vuxna som vill lära sig mer om trygghetsarbete i skola.

Snabblänkar till rubriker på sidan

Skolmaterial och boktips | Handböcker och riktlinjer för tryggare skolmiljöer | Skadeförebyggande säkerhetsarbete | Om anlagda skolbränder | Övriga stödjande organisationer | Artiklar | Förkortningar

Skolmaterial och boktips

MSBs skolmaterial

MSB erbjuder kostnadsfritt skolmaterial inom området samhällets säkerhet för skolans alla åldersgrupper. Syftet är att lära barn och unga att hantera risker och faror i den egna vardagen

Har du koll?

Utbildningsmaterial från MSB. Målgrupp: 12-16 år. Materialet behandlar problematiken med anlagd brand, dess faror och konsekvenser. Materialet tar upp juridiska aspekter, vikten av att larma 112 samt autentiska berättelser som kan användas som diskussionsunderlag alternativt rollspelsmaterial

Ormfågel, Ungdomsbok av författaren Mats Wahl 2010

I berättelsens centrum hittar vi Ellen. Hon sjunger, spelar gitarr, ritar och målar. Ellen är en begåvad fjortonårig tjej med en besvärlig familjesituation. När hon blir elev i en ny skola börjar hennes tillvaro vibrera för att så småningom haverera. Förutom Ellen får vi möta Max, en pojke som inte står ut med det råa klimatet i skolan och Nicko, en pojke som tror att han kan få makt över sitt liv genom att utöva makt över andra. "Ormfågel" är en berättelse om unga människors längtan och maktlöshet i en värld som styrs av maktlösa vuxna

När en skola havererar. Mats Wahl (Lärarhandledning till Ormfågel) 2010

När en skola havererar" är reflektionsdelen till romanen "Ormfågel."Genom att först läsa romanen, därefter reflektionsdelen kan man i en skola initiera samtal om den egna verksamheten.

Storyland

Läs mer av författaren som ägnat stor del av sitt professionella liv åt skolans inre värld kopplat till anlagda bränder. Han föreläser om ämnet och handleder skolor och räddningstjänstpersonal.

Det brinner! Ungdomsbok  av  författaren Laura Trenter  1999

Frida och Isabelle tror att det är de som har orsakat att Ödetorpet brinner. De lovar varandra att aldrig berätta vad som har hänt.

När larmet går.Brandövning på förskolan 3-6 år. Barnbok av författaren Petra Petersson

En bok att läsa i förskolegruppen för att förbereda barnen för utrymningsövning på ett lustfyllt sätt .

Att lägga ett pussel. Uppföljning tio år efter Backabranden.  Bok av författarna Ann Hanbert, LarsÅke Lundberg och Lars Rönnmark.

Beskrivning och reflektioner av stödarbete i samtal mellan professionella och överlevare. Används bland annat som studentlitteratur på socionomprogrammet Göteborgs Universitet.

Handböcker och riktlinjer för tryggare skolmiljöer

Skolverket

Skolverkets riktlinjer för grövre våld i skola

Skolverkets riktlinjer för anlagda bränder i skola

 

Social resursförvaltning, Göteborgs stad.

Arbetar strategiskt med kunskapsspridning om förebyggande socialt arbete, brottsprevention och trygga ungdomsmiljöer.  Har tagit fram två riktlinjer för hantering av Våld i skola (VIS) och Polisanmälningar i skola (PIS)

Brottsförebyggande rådet (Brå).

Är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör dei genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. Om förebyggande arbete i skola

Folkhälsomyndigheten

Har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för god folkhälsa, utvärderar effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följer hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta. Genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främjar vi hälsa och förebygger sjukdomar och skador. Särskild vikt fästs vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets mål är att minska riskerna för ohälsa och olycks¬fall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhets¬perspektiv, det vill säga både när det gäller fysisk, psykisk som social och arbets¬organisatorisk synpunkt.

Skadeförebyggande säkerhetsarbete

Sveriges kommuner och landsting SKL

Våga se, våga höra, våga agera.

Skriften tillhandahåller verktyg för att skapa en trygg miljö i skolan och förskolan - vare sig det handlar om att bygga nytt, bygga om eller bedriva verksamhet i en befintlig byggnad. Tanken är att ge tydliga exempel på fungerande åtgärder som minskar risken för skadegörelse i form av klotter, glaskrossning och anlagd brand.

Brandskydd i offentliga lokaler

Flera viktiga områden såsom risker, ansvarsfördelning, lagar samt förslag till arbetsmodell för systematiskt brandskyddsarbete diskuteras och presenteras

MSB -Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) – Skriftlig redogörelse.

Din säkerhet

 

SBA-handboken Göteborgs stad

Om anlagda skolbränder

MSB - Förebyggande brandskydd mot anlagd brand.

Brandforsk- Anlagd brand. Forskning i nationell samverkan

Under fem år har forskare från universitet och högskolor i Sverige forskat på anlagda skolbränder. Forskningen samlar på ett unikt sätt kunskap och erfarenheter kring problemet både utifrån beteendevetenskap och brandskyddsteknik.

Brandskyddsföreningen

Anlagd brand

Brandsäkerhet i skolan

Övriga stödjande organisationer

Lokalförvaltningen  Göteborgs stad

Göta lejon Försäkrings AB, Göteborgs stad

Brandskyddsföreningen

Göteborgs stad Social resursförvaltning

BOA- Brandofferanhörigas förening i Göteborg. Förening som föreläser utifrån egna erfarenheter av en brandkatastrof till följd av en anlagd brand på en fest 1998.

Artiklar

Göteborgs stad Försäkrings AB Göta Lejon; Branden i Torslandaskolan

Froskning & Framsteg; Svenska skolor brinner mest

Vad betyder förkortningarna

SBA- Systematiskt brandskyddsarbete

MSB -Myndigheten för samhällskydd och beredskap

SKL- Sveriges kommuner och landsting 

Brå- Brottsförebyggande råde

LSO -Lagen om skydd mot olyckor

LBE- Lagen om brandfarlig och explosiva varor