Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för länk -

Erfarenheter

Genom åren har Räddningstjänsten erbjudit sitt stöd till skolor som utsatts för anlagda bränder. Här kan du läsa syftet med de olika metoderna och hur de som deltagit i de sociala brandförebyggande insatserna beskriver metoden.

Konsekvenslektioner

Syftet med att samtala med eleverna om konsekvenser, kamratskap, empati är att dessa negativa händelser inte ska upprepas. För att snabbt bryta mönstret i en negativ spiral kan det ibland behöva sättas in snabba åtgärder för att förhindra att brandanläggaren upprepar sitt destruktiva handlande. Det är inom ramen för denna åtgärd som RSG har skapat metoden Konsekvenslektion.

Konsekvenslektion bygger på att skapa en förtroendefull stund med ungdomar och låta dem förstå riskerna med att anlägga bränder på skolan. På varje brandstation finns ett antal brandmän som är specialutbildade i att hålla dessa lektioner. Brandmännen besöker skolan och samtalar med eleverna klassvis om konsekvenser av det som skett på skolan. Lektionen syftar till att bryta de negativa beteenden vissa elever har och höja majoritetens röst mot att det brinner på deras skola. Räddningstjänsten strävar efter att besöka skolan och berörda klasser så fort som möjligt efter händelsen.

Rektor på en gymnasieskola om konsekvenslektioner

-Vi har haft en större insats från räddningstjänsten utifrån ett antal anlagda bränder på vårt gymnasium. I min roll som rektor så har jag ett stort ansvar för elevernas och personal arbetsmiljö, trygghet och säkerhet... Läs mer

Ungdomsarbetare på resursteam som arbetar på högstadieskola om konsekvenslektion

På frågan om skolan fick den hjälp och stöd som efterfrågades svarade de, - Ja, absolut, och snabbt också vilket är uppskattat. Vi har inte haft några incidenter sen dess... Läs mer

Förtroendesamtal

Förtroendesamtal är en metod som är av reflekterande och stöttande karaktär och syftar till att den unge själv sätter ord på händelsen. Det främsta målet är att barnet eller ungdomen känner att samtalet gav något för egen del.

Utgångspunkten är att skapa en trygg och förtroendefull miljö. Samtalsledaren från räddningstjänsten har en inlyssnande position vilket gör det möjligt att tillsammans sätta ord på varför eld har hanterats på ett sätt som utsätter en själv och andra för fara och komma till insikt om konsekvenser.

Samtalen handlar ofta om otrygghet, ilska och utanförskap och tar ca 1,5 tim. träffar den unge tillsammans med en vuxen som tillhör eller har kontakt med den unges nätverk. Med på samtalet är alltid en person som är viktigt för ungdomen, det kan vara en förälder, kurator, fritidsledare, polis, socialsekreterare eller skolpersonal.

Rektor på högstadieskola om förtroendesamtal

Jag har vid olika tillfällen kommit i kontakt med metoden och upplever att den i de allra flesta fall är mycket verksam... Läs mer

Ungdom om förtroendesamtal

Sandra är en flicka som idag är 14 år. När hon gick i mellanstadiet anlade hon en del bränder på sin skola. Hennes kurator tog kontakt med räddningstjänsten och bad om ett förtroendesamtal...  Läs mer

Häfa i 5an - Du behövs!

Målet med HÄFA i 5:an/Du behövs! är att förhindra och begränsa antalet anlagda bränder och olyckor i och runt skolor och att öka elevernas kunskaper att agera på rätt sätt vid brand eller olycka. Det bärande budskapet i HÄFA i 5:an är, att utifrån en positiv syn på brandmännen i det de gör och står för, vilja göra samma sak själv, det vill säga - Att hjälpa till!

Eleverna får lära sig att de på egen hand kan agera brandförebyggande och om de hamnar i en olyckssituation agera utifrån begreppen Rädda – Varna – Larma – Släck!  Under lektionen får eleverna möjlighet att lära känna de brandmän som arbetar på deras närmsta brandstation. Detta relationsskapande är en viktig del i Räddningstjänstens uppdrag att skapa trygghet, säkerhet och omtanke. Femteklassarna får ett diplom av brandmännen som utnämner dem till ”Vardagsbrandmän”.

Lärare om Häfa i 5.an -Du behövs!

-Spännande och inspirerande. Mina livligaste (och stökigaste) elever satt stilla med runda ögon.

-Mycket lärorikt och intressant. Eleverna pratade väldigt mycket om besöket i efterhand.

-Nej, är det redan slut, sa några elever efter två timmar. Bättre beröm kan man inte få! De gjorde även uppgifterna som de fick med sig.

-Eleverna var nöjda och visade i veckans utvärdering att de lärt sig mycket om brandsäkerhet.

Lärare om brandmännens pedagogiska insats under Häfa i 5:an/Du behövs!

-Väldigt duktiga, kunskapen förmedlades perfekt.

-Trollband eleverna.

-Mycket bra upplägg, lätt språk så att barnen förstod.

-Tog snabbt över gruppen.

-Kanonbra, engagerade, observanta, strukturerade.

SBA - förhindra att brand uppstår

Enligt kapitel 2 § 2 Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 står det skrivet att ”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”

Med andra ord att ägare/nyttjanderättshavare har kunskap om sitt brandskydd, tar sitt ansvar och bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete.

Systematiskt brandskyddsarbete eller SBA, är det arbete ägaren eller verksamhetsutövaren ska göra för att förhindra att det börjar brinna. Om brand ändå uppstår ska branden minimeras för att ge så små skador som möjligt, eller helst inga alls. Detta kan göras genom att ägare/ nyttjanderättshavare bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete genom att t.ex. upprätta en utrymningsstrategi, utbilda personalen och genomföra internkontroll av brandskyddsåtgärderna.