Kostnad för tillstånd

Grundprincipen för tillståndsavgiften är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

För att den sökande ska kunna veta ungefär vad ett tillstånd kommer att kosta har olika typer av tillstånd kategoriserats. Avgiften som redovisas nedan motsvarar normal handläggning och innefattar diarieföring, inläsning i ärendet, kontroll av tekniska villkor, kvalitetsgranskning av tekniska villkor, ev. underhandskontakt, platsbesök beslut, avsyning, avsyningsprotokoll, kvalitetsgranskning av avsyningsprotokoll och arkivering.

 

Om tillståndshanteringen avviker i väsentlig grad från normal handläggningstid kan avgiften förändras. 

 Typ

Avgift exkl moms

Godkännande av föreståndare, överföring av explosiva varor.  

      3 336 kr

Mindre hantering av explosiv vara. till exempel fyrverkeriförsäljning

      7 783 kr

Omfattande hantering av explosiv vara

      12 785 kr

 

Grundtaxan för tillståndsprövning enligt LBE utgörs av en timtaxa á 1 112 kronor som multipliceras med summan av faktisk arbetstid. Varje påbörjad halvtimme debiteras utifrån timavgiften 1 112 kronor.

Namnändring, adressändring eller andra motsvarande ändringar under tillståndets giltighetstid debiteras med 1 668 kr.