Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kostnad för tillstånd

Principen är att handläggningen ska ske till självkostnadspris. För att du ska veta vad ett tillstånd kostar har tillstånden kategoriserats. Avgiften motsvarar normal handläggning; diarieföring, inläsning i ärendet, kontroll av tekniska villkor, kvalitetsgranskning av tekniska villkor, ev. underhandskontakt, platsbesök beslut, avsyning, avsyningsprotokoll, kvalitetsgranskning av avsyningsprotokoll och arkivering. Om tillståndshanteringen avviker från normal handläggningstid kan avgiften förändras.

 Typ

Exempel på verksamhet

Avgift exkl moms

Tillstånd för tillfällig hantering av brandfarlig vara.

 Evenemang, byggarbetsplats

2 357 kr

Generellt tillstånd för tillfällig hantering av brandfarlig vara.

 Återkommande tillfällig hantering, t ex mässhall

4 713 kr

Enkel hantering av brandfarlig vara.

Skola eller restaurang etc med bara en prodikt

5 892 kr

Mindre hantering av brandfarlig vara.
 

Obemannad bensinstation etc med ett fåtal produkter

8 248 kr

Måttlig hantering av brandfarlig vara.

Bemannad bensinstation, verkstad, försäljningsställe etc

10 605 kr

Omfattande hantering av brandfarlig vara.

Öppen hantering, industri etc

21 799 kr

Mycket omfattande hantering av brandfarlig vara

Stor industri, tillverkning etc.

34 761 kr

Grundtaxan för tillståndsprövning enligt LBE utgörs av en timtaxa á 1 178 kronor som multipliceras med summan av faktisk arbetstid. Varje påbörjad halvtimme debiteras utifrån timavgiften 1 178 kronor

Namnändring, adressändring eller andra motsvarande ändringar under tillståndets giltighetstid debiteras med 1 767 kr.

Beslut om avslag debiteras med 4 332 kr.