Sotning och rengöring

Hur ofta ska min anläggning sotas?

Sotningen utförs av våra sotningsdistrikt. Här kan du läsa hur ofta din anläggning måste sotas eller rengöras. Räddningstjänsten Storgöteborg sotningsfrister

Vad kostar det?

Sotningstaxa 2016/17

Detta garanterar RSG:s sotningsleverantörer

 

Tio exempel på vad sotningsleverantören garanterar i sitt avtal med RSG:

 1. En ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador som kan uppkomma vid sotningen
 2. Debitering sker enligt sotningstaxan som är fastställd av RSG:s medlemskommuner.
 3. Fakturahantering sker i enlighet med avtalet, t.ex. ingen faktureringsavgift och alltid minst 30 dagars betalningstid.
 4. Ett professionellt bemötande. Uppvisning av ID-handling om så önskas.
 5. Den av RSG:s medlemskommuner fastställda sotningsfristen följs dvs. hur ofta/sällan sotning ska ske.
 6. Reglerade telefontider.
 7. Besök till bostadshus aviseras minst 7 helgfria vardagar innan besöket . Fritidshus aviseras minst två månader innan.
 8. Fastighetsägaren får utan avgift av- och omboka sin aviserade sotning senast dagen innan.
 9.  Företaget har en ekonomisk stabilitet.
 10. Klagomålshantering är reglerat i det avtal som RSG slutit med leverantören.

 

Sota själv

Sota själv enskild fastighet
För att sota själv fodras det att fastighetsägaren har genomgått kurs i sotning ex Svenska Brandskyddsföreningens kurs eller förskaffat sig likvärdig kompetens på annat sätt.
Varje fastighetsägare kan ansöka om dispens för rengöring av egen eldningsanordning.
Detta måste dock ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Riktlinjer för att sota själv finns i ansökningsblanketten. Ansökan egensotning

Ta ställning till nedan angivna punkter, samt villkoren i blanketten, innan du börjar en kurs i sotning

 • Vid ansökan kontrolleras om eldningsanläggningen har eldnings/nyttjandeförbud eller andra brister.
 • Tillståndet för egensotning gäller i den fastighet där man bor.

Sota i övriga fastigheter
I fler-, rad-, par-, eller kedjehus, eller i fastighet i extremt tättbebyggt område krävs att du har kompetens som skorstensfejare.


 

 • Från den 1 januari 2016 har vi nytt avtal med våra leverantörer vad gäller sotning.

   

  Det nya avtalet innebär en tryggare sotning med en ansvarsförsäkring om något skulle inträffa, en säkrare sotning med hantering för eventuella klagomål och vi vill visa vår omtanke genom en bättre tillgänglighet med fasta telefontider, av- och ombokningsmöjligheter.

  Kort sagt – vi har i de nya avtalen haft dig i tankarna.

  Och det fina i kråksången är att du inte behöver göra någonting, inte fylla i blanketter och skicka in eller boka tid för sotning. Vi hör av oss till dig, precis som vanligt.

Box 5204, 402 24 Göteborg, Telefon växel: 031-335 26 00, I nödsituation - ring 112